Kognitív Tudományi Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Számítógépes és Kognitív Idegtudomány MSc - órarend 2021/22 tavaszi félév

Első évfolyam

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:00
09:00
10:00 Megismerés és érzelem
[BMETE47MC26]
E201
Bevezetés az R programozásba
[BMETE47MC41]
E201
Evolúciós pszichológia
[BMETE47MC07]
E404
11:00
12:00 Kognitív pszichológia lab. gyak.
[BMETE47MC27]
E503
Neuropszichológia
[BMETE47MC37]
E504
13:00
14:00 Neurobiológia 2
[BMETE47MC23]
E404
Tudományfilozófia
[BMEGT41M411]
E tanszék
Ismeretelmélet
[BMEGT41M410]
E203
15:00
16:00 Statisztikai tanulás az idegrendszerben
[BMETE47MC39]
ELTE
Tudománykommunikáció
[BMETE47MC43]
MTA
A számítástudomány alapjai
[BMETE92MC22]
H406
17:00

Mintatanterv

Számítógépes és kognitív idegtudomány Msc tanterve az órákhoz tartozó tárgykódokkal ezen a linken érhető el

Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Fontos dátumok

Az alábbi határidőkre kell figyelni annak, aki diplomázni szeretne ebben a félévben:

  • Az etikai kérelem beadásának határideje: 2022. március 7. (hétfő) 16:00
  • A feladatkiírás leadásának határideje: 2022. március 21. (hétfő) 16:00
  • A diplomamunka leadásának határideje: 2022. május 16. (hétfő) 16:00
  • A záróvizsga dátuma: 2022. június 8-9. (szerda, csütörtök)

Részletes tudnivalók szakdolgozattal és záróvizsgával kapcsolatban

A szakdolgozattal és záróvizsgával kapcsolatos legfrissebb dokumentumok minden félévben ezen a linken érhetőek el, ami tartalmazza a következőket: feladatkiírás, etikai kérelem, sablon diplomamunka formai követelményeivel, diplomamunka bírálati szempontok és záróvizsgatételek.

3. félév

Az első lépés a szakdolgozat felé Diplomamunka előkészítés kurzus. A diplomamunka előkészítés tárgy a diplomamunka elkészítésének első feladatait foglalja magában, ami önálló kutatómunkát jelent egy témavezető segítségével. Első dolguk, hogy válasszanak egy témavezetőt. A témavezető lehet a Kognitív Tudományi Tanszék oktatója vagy egy tanszéken kívül dolgozó szakember. Utóbbi esetben keresni kell egy belső konzulenst (tanszéki oktatót), akinek a témája közel áll a tervezett diplomamunka témájához. A belső konzulens hagyja jóvá a témát és a külső témavezető személyét is.

A témavezető segítségével dolgozzanak ki egy témát, és 2021. október 18-ig küldjék el Müller Csabának (muller.csaba@ttk.bme.hu) a témavezető (és ha van, a belső konzulens) nevét és a diplomamunka témáját. A témát elég egyetlen mondatban összefoglalni.

A diplomamunka előkészítés tárgy pontos követelményeit a témavezető határozza meg. Általánosságban akkor tekintjük elvégzettnek a tárgyat, ha a félév végére már látszik, hogy a következő félévben sikeresen el fog készülni a diplomamunka. A kurzusra a témavezető, illetve külső témavezető esetén a belső konzulens ad jegyet.

4. félév

A mesterszak befejezéséhez fel kell venniük egy 10 kredites Kutatószeminárium és egy 20 kredites Diplomamunka-készítés nevű tárgyat. Az utóbbit csak az veheti fel, aki már sikeresen teljesítette a Diplomamunka előkészítés nevű kurzust.

A Kutatószeminárium és a Diplomamunkakészítés kurzus is a szakdolgozatukhoz kapcsolódik. Mindkét tárgyat a témavezetőjük, illetve külső témavezető esetén a belső konzulens fogja értékelni.

A Kutatószeminárium kurzust akkor tekintjük teljesítettnek, ha a témavezető megítélése szerint a hallgató elvégezte a szakdolgozatához szükséges kutatási feladatokat. A Diplomamunka-készítés című tárgyra az kaphat elégtelentől különböző osztályzatot, aki a szorgalmi időszak utolsó napjáig eljuttatja a témavezetőjének a dolgozat közel végleges változatát. A témavezető értékeli a hallgató félévi munkáját, eldöntve azt is, hogy a bemutatott dolgozat megfelel-e a fenti feltételnek. Akinek ez nem sikerül, az nem teljesítette a tárgyat, és újra fel kell vennie.

Feladatkiírás és etikai engedély

Ezen a linken találnak egy feladatkiírás nevű dokumentumot, ezt kérem, töltsék ki, írassák alá a témavezetővel, és adják le a tanszéki irodában (T506) a fenti határidőig, hogy a tanszékvezető aláírhassa. Az aláírt dokumentumot majd csatolni kell a bekötött szakdolgozathoz. Ez egyben a plágiumnyilatkozat is.

A feladatkiírás leadásához előbb etikai engedély szükséges. Aki olyan kutatásba kapcsolódott be a szakdolgozatírás keretében, amely a témavezető által már elindított kutatást foglal magában, annak nem kell új etikai engedélyt kérnie, hanem elég a témavezető által engedélyeztetett kutatás etikai engedélyének másolatát csatolnia a dolgozatához. Akik viszont új, korábban nem engedélyezett kutatást végeznek, azoknak engedélyeztetniük kell a kutatásukat.

Ehhez ki kell tölteni az etikai engedélykérő formanyomtatványt (ezen a linken elérhető). A kitöltött engedélykérőket a témavezetővel át kell nézetni, és ha a témavezető jóváhagyja, akkor el kell küldeni emailben Demeter Gyulának (demeter.gyula@ttk.bme.hu) a fenti határidőig.

Ha valaki az előző félévben már elkezdte a diplomamunkáját, és nem változott a téma, nem kell új etikai engedélyt kérnie. A feladatkiírást viszont újra le kell adni, a tavalyi etikai engedély számával.

Szakdolgozat

Ezen a linken van egy leírás a diplomamunka formai követelményiről, és egy file a bírálat szempontjaival. A diplomamunkából egy bekötött példányt kell majd leadni Müller Csabának a tanszéki irodában (T506), és el kell neki küldeni elektronikusan is (muller.csaba@ttk.bme.hu) a fenti határidőig.

Záróvizsga

A záróvizsga feltétele a végleges diplomamunka leadása a megadott határidőre. A határidőt szigorúan betartjuk. Aki nem adja le a szakdolgozatát a megadott időpontig, nem záróvizsgázhat ebben a félévben.

A záróvizsga két részből áll. Egyrészt egy 10 perces előadást tartanak a diplomamunkájukból, amit 5 perc kérdés-válasz követ. Az előadás nyelve lehet magyar vagy angol. Legyen az előadáshoz prezentáció. Az előadás tudományos jellegű legyen, szakmai közönségnek szól.

Másrészt a tételsorból két tételt kell húzni, egyet az alaptémák közül, és egyet a választott specializációjukból (idegtudomány, nyelv, vagy filozófia). 30 percük lesz a felkészülésre, és azután 15 perc lesz a tételek megvitatása a vizsgán. A tételsor szintén ezen a linken található.

Plágium

Plágium esetén a vonatkozó kurzusra elégtelen jegy jár.

Plágiumnak minősül egy mű, ha...

  • A szerző szó szerint vagy majdnem szó szerint vesz át néhány szónál hosszabb szövegrészeket idézőjel használata nélkül. Ez plágiumnak minősül akár megjelöli a forrást, akár nem.
  • A szerző átvesz táblázatot, ábrát vagy illusztrációt, de erre nincs engedélye vagy nem jelöli meg annak forrását.
  • A szerző átvesz szövegrészeket, saját szavaival átfogalmazza, de nem jelöli meg annak forrását.
  • A szerző idegen nyelvről lefordít szövegrészeket idézőjel nélkül. Ez attól függetlenül plágiumnak minősül, hogy megjelöli-e annak forrását.
  • A szerző idegen nyelvű szövegrészeket lefordít, átfogalmazza, de nem jelöli meg annak forrását.

További rendelkezések a témában a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában találhatóak. Ennek értelmében "Fegyelmi vétségnek minősül, amennyiben a hallgató – a felhasználásra vonatkozó szabályok megsértésével – szövegszerűen vagy alapvető tartalmi elemei tekintetében saját hallgatói műveként teljes egészében vagy jelentős részben idegen szerzői művet vagy idegen szerzői művek egybeszerkesztett változatát nyújtja be vagy adja elő" (BME TVSZ 135§ 2)

A plágium szoftverrekkel is ellenőrizhető pl.: