Kognitív Tudományi Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Számítógépes és Kognitív Idegtudomány MSc - órarend 2020/21 őszi félév

Első évfolyam

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:00 Matematika MC (EA)
R108
09:00
10:00 Neurobiológia I. EA
K134
Informatika MC
R108
11:00
12:00 Bevezetés a kognitív tudományba
E505
Statisztika és kísérlettervezés (EA)
K150
13:00
14:00 Pszicholingvisztika
QAF14
Bevezetés a kísérleti pszichológiába
KM34
15:00
16:00 Statisztika és kísérlettervezés (Gy)
E505
Matematika MC (Gy)
R108
17:00

Második évfolyam

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:00
09:00
10:00 Az agykutatás története
CHA10
Bevezetés a Matlab programozásba
H507
11:00
12:00 Társas megismerés
Online
(N)agy - bajban
R108
13:00
14:00 Pragmatika és kognitív nyelvszemlélet
T515
Az emlékezet és a tanulás pszichológiája
KF81
Neurobiológia 3
Online
Kognitív neuropszichiátria
MGFEA
15:00
16:00 Idegrendszeri modellezés
Online
Tudománykommunikáció*
Tudományelmélet
E612
17:00 Elmefilozófia
E404
18:00

* Tömbösítve lesz megtartva, időpont egyeztetés az első órán

Mintatanterv

Számítógépes és kognitív idegtudomány Msc tanterve az órákhoz tartozó tárgykódokkal ezen a linken érhető el

Fontos dátumok

Az alábbi határidőkre kell figyelni annak, aki diplomázni szeretne ebben a félévben:

  • Az etikai kérelem beadásának határideje: 2020. október 5. hétfő 16:00
  • A feladatkiírás leadásának határideje: 2020. október 19. hétfő 16:00
  • A diplomamunka leadásának határideje:: 2020. december 7. hétfő 16:00
  • A záróvizsga dátuma: 2021. január (pontos dátum később várható)

Részletes tudnivalók szakdolgozattal és záróvizsgával kapcsolatban

A szakdolgozattal és záróvizsgával kapcsolatos legfrissebb dokumentumok minden félévben ezen a linken érhetőek el, ami tartalmazza a következőket: feladatkiírás, etikai kérelem, sablon diplomamunka formai követelményeivel, diplomamunka bírálati szempontok és záróvizsgatételek.

3. félév

Az első lépés a szakdolgozat felé Diplomamunka előkészítés kurzus. A diplomamunka előkészítés tárgy a diplomamunka elkészítésének első feladatait foglalja magában, ami önálló kutatómunkát jelent egy témavezető segítségével. Első dolguk, hogy válasszanak egy témavezetőt. A témavezető lehet a Kognitív Tudományi Tanszék oktatója vagy egy tanszéken kívül dolgozó szakember. Utóbbi esetben keresni kell egy belső konzulenst (tanszéki oktatót), akinek a témája közel áll a tervezett diplomamunka témájához. A belső konzulens hagyja jóvá a témát és a külső témavezető személyét is.

A témavezető segítségével dolgozzanak ki egy témát, és 2020. október 19-ig küldjék el Müller Csabának (csmuller@cogsci.bme.hu) a témavezető (és ha van, a belső konzulens) nevét és a diplomamunka témáját. A témát elég egyetlen mondatban összefoglalni.

A diplomamunka előkészítés tárgy pontos követelményeit a témavezető határozza meg. Általánosságban akkor tekintjük elvégzettnek a tárgyat, ha a félév végére már látszik, hogy a következő félévben sikeresen el fog készülni a diplomamunka. A kurzusra a témavezető, illetve külső témavezető esetén a belső konzulens ad jegyet.

4. félév

A mesterszak befejezéséhez fel kell venniük egy 10 kredites Kutatószeminárium és egy 20 kredites Diplomamunka-készítés nevű tárgyat. Az utóbbit csak az veheti fel, aki már sikeresen teljesítette a Diplomamunka előkészítés nevű kurzust.

A Kutatószeminárium és a Diplomamunkakészítés kurzus is a szakdolgozatukhoz kapcsolódik. Mindkét tárgyat a témavezetőjük, illetve külső témavezető esetén a belső konzulens fogja értékelni.

A Kutatószeminárium kurzust akkor tekintjük teljesítettnek, ha a témavezető megítélése szerint a hallgató elvégezte a szakdolgozatához szükséges kutatási feladatokat. A diplomamunka-készítés című tárgyra az kaphat jegyet, aki a szorgalmi időszak utolsó napjáig leadja a témavezetőjének a szakdolgozat lényegében végleges változatát (a témavezető dönti el, hogy a leadott munka megközelíti-e a végleges állapotot). Akinek ez nem sikerül, az nem teljesítette a tárgyat, és újra fel kell vennie. A hallgató felelőssége a témavezetőjét emlékeztetni a jegy beírására.

Feladatkiírás és etikai engedély

Ezen a linken találnak egy feladatkiírás nevű dokumentumot, ezt kérem, töltsék ki, írassák alá a témavezetővel, és adják le a tanszéki irodában (T506) a fenti határidőig, hogy a tanszékvezető aláírhassa. Az aláírt dokumentumot majd csatolni kell a bekötött szakdolgozathoz. Ez egyben a plágiumnyilatkozat is.

A feladatkiírás leadásához előbb etikai engedély szükséges. Aki olyan kutatásba kapcsolódott be a szakdolgozatírás keretében, amely a témavezető által már elindított kutatást foglal magában, annak nem kell új etikai engedélyt kérnie, hanem elég a témavezető által engedélyeztetett kutatás etikai engedélyének másolatát csatolnia a dolgozatához. Akik viszont új, korábban nem engedélyezett kutatást végeznek, azoknak engedélyeztetniük kell a kutatásukat.

Ehhez ki kell tölteni az etikai engedélykérő formanyomtatványt (ezen a linken elérhető). A kitöltött engedélykérőket a témavezetővel át kell nézetni, és ha a témavezető jóváhagyja, akkor el kell küldeni emailben Demeter Gyulának (gdemeter@cogsci.bme.hu) a fenti határidőig.

Ha valaki az előző félévben már elkezdte a diplomamunkáját, és nem változott a téma, nem kell új etikai engedélyt kérnie. A feladatkiírást viszont újra le kell adni, a tavalyi etikai engedély számával.

Szakdolgozat

Ezen a linken van egy leírás a diplomamunka formai követelményiről, és egy file a bírálat szempontjaival. A diplomamunkából egy bekötött példányt kell majd leadni Müller Csabának a tanszéki irodában (T506), és el kell neki küldeni elektronikusan is (csmuller@cogsci.bme.hu) a fenti határidőig.

Záróvizsga

A záróvizsga feltétele a végleges diplomamunka leadása a megadott határidőre. A határidőt szigorúan betartjuk. Aki nem adja le a szakdolgozatát a megadott időpontig, nem záróvizsgázhat ebben a félévben.

A záróvizsga két részből áll. Egyrészt egy 10 perces előadást tartanak a diplomamunkájukból, amit 5 perc kérdés-válasz követ. Az előadás nyelve lehet magyar vagy angol. Legyen az előadáshoz prezentáció. Az előadás tudományos jellegű legyen, szakmai közönségnek szól.

Másrészt a tételsorból két tételt kell húzni, egyet az alaptémák közül, és egyet a választott specializációjukból (idegtudomány, nyelv, vagy filozófia). 30 percük lesz a felkészülésre, és azután 15 perc lesz a tételek megvitatása a vizsgán. A tételsor szintén ezen a linken található.

Plágium

Plágium esetén a vonatkozó kurzusra elégtelen jegy jár.

Plágiumnak minősül egy mű, ha...

  • A szerző szó szerint vagy majdnem szó szerint vesz át néhány szónál hosszabb szövegrészeket idézőjel használata nélkül. Ez plágiumnak minősül akár megjelöli a forrást, akár nem.
  • A szerző átvesz táblázatot, ábrát vagy illusztrációt, de erre nincs engedélye vagy nem jelöli meg annak forrását.
  • A szerző átvesz szövegrészeket, saját szavaival átfogalmazza, de nem jelöli meg annak forrását.
  • A szerző idegen nyelvről lefordít szövegrészeket idézőjel nélkül. Ez attól függetlenül plágiumnak minősül, hogy megjelöli-e annak forrását.
  • A szerző idegen nyelvű szövegrészeket lefordít, átfogalmazza, de nem jelöli meg annak forrását.

További rendelkezések a témában a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában találhatóak. Ennek értelmében "Fegyelmi vétségnek minősül, amennyiben a hallgató – a felhasználásra vonatkozó szabályok megsértésével – szövegszerűen vagy alapvető tartalmi elemei tekintetében saját hallgatói műveként teljes egészében vagy jelentős részben idegen szerzői művet vagy idegen szerzői művek egybeszerkesztett változatát nyújtja be vagy adja elő" (BME TVSZ 135§ 2)

A plágium szoftverrekkel is ellenőrizhető pl.:

A plágium szoftverrekkel is ellenőrizhető pl.: